27. marts 2022

Supervision

Der findes sjældent entydige svar på hvad det er, der sker imellem mennesker….derfor er det vigtigt, at vi forholder os ikke-vidende og nysgerrige til det, vi møder på vores vej. I supervisionen hjælper vi hinanden med at få nuancerne frem i lyset, således vi kan tilgå oplevelser og udfordringer i vores liv med endnu bedre forudsætninger.

Supervision har til hensigt at give dig mulighed for at reflektere over din faglige praksis og personlige stil, således at du kan vedblive med at udvikle dine fagpersonlige kompetencer i feltet mellem det professionelle og det personlige. Supervisionen kan have flere funktioner her i blandt at fungere som et åbent læringsrum, være et proces-ledelsesværktøj eller anvendes med et strategisk udviklingssigte.

Helt grundlæggende ser vi i MindMinders supervision som et uvurderligt middel til brobygning mellem teori og praksis og som en praksis, der i sig selv genererer værdifulde erfaringer.

Supervision som vi tilbyder den i MindMinders retter sig mod flere forskellige faglige kontekster herunder ledelsesrummet, monofaglige grupper, tværfaglige grupper i såvel privat og offentlig kontekst. Tillige tilbyder vi supervision til psykologer under uddannelse mod autorisation og specialistgodkendelse, såvel individuelt og i gruppe.

Intern eller ekstern supervision

Intern supervision er oftest kendetegnet ved, at supervisor selv arbejder i den organisation eller i den kontekst, som supervisionen udfoldes i.

Sammenlignet med intern supervision så har ekstern supervision nogle væsentlige fordele: Supervisor er udenforstående og har således ikke flere roller, som vedkommende skal håndtere på samme tid. Supervisor er ikke følelsesmæssigt involveret og kan derved lettere distancere sig og stille nødvendige men svære spørgsmål. Supervisor har lettere ved at bidrage med ny viden og inspirere, ligesom supervisor har mandat til at forholde sig til interne spændinger i gruppen.

Supervision – aftaler og kontrakt

Supervisorerne i MindMinders har mange forskellige faglige baggrunde og teoretiske afsæt at lave supervision på. Ens for os er dog, at vi sørger for at have faste og veldefinerede roller i supervisionsrummet. Vi sikrer os, at supervisionen afstemmes til de organisatoriske strukturer og rammer, som supervisanten arbejder i, samt at ledelsen i organisationen bakker initiativet op.

Supervision er en særlig praksis, der kan ligne, men dog er forskellig fra f.eks. konsultation, personaletræning, vejledning, oplæg/undervisning, rådgivning og sparring.

Vi opererer med tydelige forhold omkring tavshedspligt. Det betyder, at vi kontrakterer om tavshedspligten i relation til tre flader: 1) for gruppen der modtager supervisionen 2) for supervisor om modtagerne af supervision 3) for modtagerne om supervisor.

Vores supervisorer:

Maria Houlind

Maria Houlind autoriseret psykolog og specialisat samt direktør hos MindMinders

Uddannet psykolog i 2001 med en kandidatgrad i krisepsykologi fra Århus Universitet og en britisk bachelor i organisationspsykologi. Hun har arbejdet i kommunalt, regionalt og statsligt regi og har en bred erfaring i undersøgelses- og interventionsarbejdet med unge og deres familier/netværk. Maria er autoriseret af Psykolognævnet, Specialist i psykoterapi med børn og unge og i klinisk psykologi. Maria har stor erfaring med supervision – herunder monofaglig og tværfaglig samt individuel og i gruppe. I arbejdet trækker hun på flere teoretiske retninger – herunder det gruppe analytiske, det dynamiske, det metakognitive, det compassionsfokuserede, det mentaliseringsbasserede og det systemiske. Maria er i gang med at uddanne sig til supervisor.  Maria er desuden specialist samt direktør hos MindMinders

Kristina Kristiansen

Kristina Kristiansen autoriseret psykolog og partner samt faglig direktør hos psykologhuset MindMinders

Uddannet psykolog i 2006 fra Århus Universitet med speciale indenfor den pædagogiske psykologi. Kristina har arbejdet både i den kommunale samt i det regionale regi, samt en årrække indenfor det private område. Kristina er autoriseret af Psykolognævnet og har erfaring med både individuel og gruppesupervision. Hun tilbyder supervision til både psykologer under autorisation samt til grupper med varierende faglig baggrund som ønsker fokus på faglig udvikling. Kristina ynder at trække på de ressourcer, som en given supervisionsgruppe rummer via medinddragelse, ligesom hun trækker på anerkendt supervisionsmetodik og -teori. Særligt de mentaliseringsbaserede, systemiske, dynamiske og metakognitive retninger trækker Kristina gerne ind i supervisionsrummet. Kristina Kristina desuden partner samt faglig direktør hos MindMinders.

Cecilie Maschke Eriksen

psykolog

Uddannet psykolog i 2014 fra Aalborg Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Hun har arbejdet i kommunalt og statsligt regi med bred terapeutisk erfaring, erfaring med supervision af andre faggrupper, fx undervisere, mentorer og studievejledere, samt kollegial monofaglig supervision. I sit arbejde inddrager Cecilie metoder fra de systemiske og anerkendende retninger, ligesom hun trækker på narrativ terapi, men hun lægger vægt på at møde den enkelte supervisant i det felt, der kan være behov for.

Hvad siger folk om os?

Vi har bred erfaring med supervision – sygehusafdelinger, psykiatrien, social psykiatrien, privat praktiserende læger, kommunale funktioner og institutioner, misbrugscentre, monofaglige faggrupper, krisecentre etc.

Nedenfor er nogle eksempler på den feedback vi får skriftligt fra dem der modtager supervision fra os:

“Du gør det super godt og man er meget tryg i den ‘varme stol’”

“Din stemme er beroligende”

“Synes det er godt at bruge meget tid på en sag – og at der kommer teori og eksempler på”

“Godt med dybde i en sag”

“Indtil nu er det helt fantastisk. Du har lyttet til hvad vi har bedt om, blandt andet at koble noget teori på de aspekter der er kommet op”

Adspurgt om hvad folk oplever at supervisionen bringer dem, svarer en udvalgt tværfaglig gruppe følgende:

  • Tryghed
  • Fællesskabsfølelse
  • Tillid til mine kollegaer
  • Forståelse for andre
  • Konkrete ting man kan gøre
  • At man kan slippe ting/temaer, der har fyldt
  • Omsorg og forståelse