29. november 2020

Medarbejdere Middelfart

 

 

Cecilie Maschke Eriksen, Aut. Psykolog og daglig leder i Middelfart

psykolog

Cecilie er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2014 og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Hun har tidligere arbejdet i Odense Kommune, hvor hun har erfaring med terapeutisk arbejde med både unge og voksne, samt med supervision af og sparring med andre faggrupper. Derudover har Cecilie været ansat på Handelsgymnasiet Vestfyn, hvor hun bl.a. også har erfaring med undervisning og gruppeterapeutisk arbejde. Slutteligt er hun uddannet yogainstruktør, hvilket hun bruger i sit arbejde med psykologien. 

I sit arbejde er Cecilie optaget af den narrative terapi, samt systemiske og anerkendende tilgange, og det at flytte ”problemerne” ud af mennesket. Hun oplever det som hjælpsomt at skille problemet fra personen, og derigennem arbejde med det som noget uden for sig selv. Noget, som ikke er ”vores” eget, men noget, som vi møder. Hun er af den opfattelse, at alle mennesker kan støde på udfordringer på deres vej igennem livet, som man kan have behov for støtte til at komme igennem. 

”De fortællinger, vi har om os selv og vores liv, kan være så fastlåste, at det kan være svært at se, at vores liv rummer mange andre fortællinger”. Cecilie ser det som essentielt at skabe en tryg og tillidsfuld relation i mødet med andre, så det bliver muligt at være fælles om, at løfte de oplevede byrder ud, hvor I kan tale om dem, se og føle på dem, og placerer dem, hvor de hører hjemme. Hun mener, at det derved bliver muligt at opdage de mange andre fortællinger, som kan være med til at skabe bedre psykisk sundhed og overskud.

 

 

Kristine Mikkelsen, Aut. Psykolog i Middelfart

Når du møder Kristine hos MindMinders, så møder du en psykolog, der er klar til at lytte til dig og din historie – men som også vil stille dig spørgsmål og guide dig på vej. Kristine arbejder ud fra den overbevisning, at alle mennesker har ressourcer, og at det er vigtigt at finde frem til og blive bevidst om disse ressourcer, når der skal skabes udvikling eller forandring. Kristine arbejder også ud fra en tanke om, at alle mennesker er indlejret i en del af et større systemkompleks, og at dette medfører forskellige vilkår og livsbetingelser for mennesker. “Men sammen finder vi en vej – sammen finder vi den vej, som du vælger, som den rigtige for dig”, siger Kristine.

Kristine arbejder primært med unge/voksne som målgruppe både individuelt og i grupper. Hun er optaget af menneskers historier og af de traumer, der indimellem knytter sig til disse historier. “Traumerne bor i kroppen, og det er vigtigt at forstå sammenhængen mellem krop og psyke, når man fx. mærker stress, angst og dissociation.”, siger Kristine. Hun er også interesseret i personlighedens udvikling mere generelt, og hvorledes mennesket kan leve i den moderne verden med omsorg både for sig selv og sin omverden. 

Kristine har særlige kompetencer inden for terapi i forhold til udvikling af personligheden, stress, sorg og depression. Endvidere har hun stor erfaring med psykiatriske diagnoser og med forståelsen af disse samt med at “reformulere” det, der er vanskeligt til mere almindelige og håndgribelige termer. 

Kristine blev uddannet som psykolog fra Aarhus Universitet i 2005. Hun er autoriseret af Psykolognævnet og er medlem af Dansk Psykologforening. Kristine har sin hovedbeskæftigelse i voksenpsykiatrien i Region Syddanmark, hvor hun er under efteruddannelse som specialpsykolog i psykiatri. Hun er ansat på deltid i MindMinders. Kristine har tidligere arbejdet i PPR og Børne-og Ungdomspsykiatrien med børn og familier, og i en periode har hun arbejdet mere specifikt med unge med psykotiske symptomer, og i en periode med misbrugsbehandling hos voksne i et åbent statsfængsel. Hun har en bred erfaring med både psykologisk udredning og individuel samt gruppeterapi. Kristine har i de senere år været særlig optaget af etik, og hun har derfor været medlem af Klinisk Etisk Komite i Region Syddanmark i 4 år. Kristine arbejder primært ud fra en schematerapeutisk/dynamisk/narrativ/traumefokuseret ramme. Endvidere arbejder Kristine med både mindfulness og compassionfokuserede elementer.

 

 

Majbrit Budde Sørensen, Aut. Psykolog i Middelfart

Når du møder Majbrit i terapien, vil du møde en psykolog, der er nærværende og imødekommende. Det er essentielt for hende, at møde klienterne i øjenhøjde med forståelse og anerkendelse af, at du er kommet i terapien. Majbrit er optaget af, at skabe et trygt og nærværende samtalerum, hvor klienten føler sig set og hjulpet. 

Majbrit er uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2014 og autoriseret af Psykolognævnet under socialministeriet, og har siden opnået stor erfaring med unge. Men har også kendskab til behandling af stress, søvnbesvær og andre udfordringer.

Majbrit har tidligere arbejdet i psykiatrien med unge med lidelser indenfor skizofrenispekteret, og i voksenpsykiatrien med patienter med affektive lidelser. Herudover har hun arbejdet i projekter med unge i Københavns Kommune, hvor hun både har arbejdet med behandling og forbyggelse af psykisk mistrivsel.

Gennem hendes erfaringer har Majbrit opbygget en bred grundlæggende viden om ungdomsliv og behandling af mistrivsel i denne del af livet. Mistrivsel kan ses på forskellige måder f.eks. ved selvskade, angst, spiseforstyrrelse eller misbrug. Majbrit har erfaring med at arbejde med dette både i form af individuelle samtaler og som familieterapi, med inddragelse af de pårørendes udfordringer. 

Majbrit har ligeledes en generel viden om diagnosesystemerne, voksenpsykiatri og udredning, således at hun kan vejlede og rådgive hendes klienter herom. Hun har også en mere specialiseret indsigt i depression, angst og ADHD, i tillæg til hendes store erfaring med børn og unge. 

Herudover behandler Majbrit klienter, der oplever stress eller andre belastninger. I samtalerne vil Majbrit have blik for, hvordan f.eks. stress ikke kun påvirker os psykisk, men i høj grad også fysisk, og hvordan vi kan arbejde med at berolige kroppen og nervesystemet.            

I sit arbejde gør Majbrit brug af metoder indenfor den kognitive terapiretning, herunder særligt tilgangen ACT. Majbrit har med udgangspunkt i ACT fokus på klientens værdier, håndtering af svære følelser og tanker, samt det bevidste nærvær. Majbrit inddrager derfor også gerne elementer fra mindfullness i terapien. Majbrit trækker også på metoder fra andre terapiretninger, når dette giver bedst mening og værdi for klienten. 

Majbrit tilbyder indviduelle samtaleforløb, familiesamtaler og gruppeaktiviteter. Et gruppeforløb kan fx. være et supplement, når den indledende terapi har opnået effekt i klientens tilstand.