29. november 2020

Medarbejdere Middelfart

Cecilie Maschke Eriksen, Aut. Psykolog og daglig leder i Middelfart

psykologJeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2014 og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Jeg har gennem mit praktiske virke tilegnet mig en bred erfaring med terapeutisk arbejde med både unge og voksne. Jeg arbejder med forskellige almenpsykologiske problemstillinger, som fx angst, depression, stress- og belastningsreaktioner, sorg/krise, problematikker omkring parforhold, såsom kriser, samlivsophør og brudte familier. 
 
Derudover er jeg optaget af, hvordan vi mennesker generelt kan blive ramt af mistrivsel, både i det private og på arbejdspladsen, og hvordan vi kan blive bedre i stand til at navigere i verden med os selv in mente. Det kan fx være i forbindelse med lavt selvværd, arbejdsrelateret stress, konflikter på arbejdspladsen, m.m. Ud over mit terapeutiske arbejde tilbyder jeg supervision til uautoriserede psykologer og andre faggrupper, og jeg har endvidere erfaring med undervisning og gruppeterapeutisk arbejde. Endvidere er jeg tilknyttet Familieretshuset og Familieretten med virke som børnesagkyndig psykolog.
 
Jeg lægger vægt på at møde dig og de udfordringer, du bringer op i samtalen, på en måde, som passer lige netop til dig. Det betyder, at jeg arbejder ud fra forskellige metoder, som giver mening ift. den enkelte problematik. Grundlæggende læner jeg mig ind i den narrative terapi, samt systemiske og anerkendende tilgange. Jeg oplever det som hjælpsomt, at flytte “problemerne” ud af mennesket og arbejde med det, som noget uden for os selv. Noget, som ikke er ”vores” eget, men noget, vi møder. Derudover er jeg optaget af, hvordan vi kropsligt og tankemæssigt påvirkes af indre og ydre faktorer, og jeg anvender viden fra compassionsfokuseret terapi, yogaens filosofi og mindfulness til at afdække og afhjælpe udfordringer, som kan hæmme vores virke i dagligdagen. 
 
Jeg ser det som essentielt at skabe en tryg og tillidsfuld relation i mødet med andre, så det bliver muligt at være fælles om, at løfte de oplevede byrder ud, hvor vi kan tale om dem, se og føle på dem og placere dem, hvor de hører hjemme. For mig er det relevant at inddrage hele mennesket og dets liv i det terapeutiske arbejde, og jeg er optaget af de måder, vi kan tale om os selv, om udfordringer og vores ressourcer og begrænsninger på. Du vil hos mig derfor møde en terapeut, som er opmærksom på, hvordan du taler til og om dig selv, og som kærligt, men bestemt, vil hjælpe dig til et mere omsorgsfuldt, styrkende og tålmodigt blik på dig selv og det, som kan være svært. Jeg ser frem til at møde dig og tage del i din rejse henimod bedre trivsel. 
 

 

Andre siger om Cecilie:

På mit arbejde løb jeg gentagne gange ind i, at jeg følte mig misforstået og fejlfortolket af ledelsen. Efter bare 5 konsultationer hos Cecilie, var jeg super godt på vej ud af en helt ny adfærdssti. […] Hun kunne derfor med stor empati og hensyntagen til den, jeg er, og det, jeg står for, foreslå værktøjer til at blive tydeligere og konkret på en måde, som i dag gør samspillet med de ledertyper, jeg skal interagere med, langt bedre.” – Mette

 

 

Jeg havde nogle fantastiske samtaler med Cecilie, som virkelig gjorde indtryk på mig, og hvor jeg følte, at hun kom i dybden med mig, og det mere og mere for hver gang jeg var hos hende. I det hele taget et virkelig godt forløb, jeg havde hos Cecilie, som jeg synes er MEGET grundig og dygtig, og hvor jeg vigtigst af alt, fra gang til gang fik nogen værktøjer med hjem, som jeg kunne bruge til noget og som gjorde, at jeg rykkede mig meget. Jeg er i dag mere bevist om hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil.” – Henrik

 

Efter mit korte forløb hos MindMinders fik jeg energi og overskud i hverdagen, hvor jeg har lært, at man skal acceptere mennesker, som de er, og åbne mig mere op i stedet for at gå med en masse på mine skuldre. Hele forløbet har været en hård, men god oplevelse for mit vedkommende, jeg rykkede mig på rigtigt kort tid. Jeg har det idag rigtigt godt og er en glad og smilende kvinde.” – Rikke

 
 
 
 
 

 

Christina Margrethe Højgaard Johansen, Aut. Psykolog i Middelfart

Jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet i 2009 og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Jeg har en bred terapeutisk erfaring med unge og voksne, og har arbejdet indenfor det kommunale, regionale, og private arbejdsmarked. 

Jeg har terapeutisk erfaring med forskellige almenpsykologiske problemstillinger, fx angst, depression, stress, livskriser, lavt selvværd, parforholdsproblemer, relationelle problemer og traumer.

Jeg er som terapeut optaget af at forstå menneskelig adfærd og møde mennesker, der hvor de er. Som Søren Kirkegaard skriver: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” 

Jeg har som terapeut erfaret, at der ved enhver form for psykisk smerte er et udviklingspotentiale, hvis vi går gennem smerten med en bevidsthed. Det er terapiens opgave at bevidstgøre denne smerte, så det bliver tydeligt, hvad problemet er og hvad der er behov for på nuværende tidspunkt. 

Jeg har modtaget supervision og taget kurser indenfor mentaliseringsbaseret terapi, psykodynamisk terapi, og kognitiv terapi, og mestrer disse terapeutiske metoder. Derudover har jeg interesse for åndedrætsteknikker og mindfulness. 

Jeg er optaget af at forstå, hvad der skaber og vedligeholder symptomer samt grundtanken om, at vanskeligheder opstår og udvikles i relationer, og har sammenhæng med den måde, hvorpå vi håndterer vores følelsesliv. 

Jeg vil i terapien være opmærksom på, hvilke tanker og følelser, der kommer frem og hvordan du forstår dig selv og andre. Jeg vil have fokus på baggrunden for og forståelsen af din mistrivsel og hjælpe dig til bedre at kunne håndtere de udfordringer du står overfor. Du vil ikke være alene med det svære. Jeg vil sammen med dig arbejde aktivt og støttende på at hjælpe dig, så du oplever større trivsel.   

Som behandler er det væsentligt for mig at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi sammen kan udforske vanskeligheder eller de svære følelser. Det er væsentligt for mig, at terapien giver mening for dig, hvorfor empati, dialog, respekt og tryghed bliver nøgleord i behandlingen. 

  

Maria Houlind, Specialist og Aut. Psykolog i Middelfart og Aabenraa

Maria psykolog aabenraa


Efter 15 års erfaring med psykologfagligt arbejde på hhv. det kommunale, det regionale og det statslige område, etablerede jeg i foråret 2016 MindMinders sammen med Kristina. 

Interesseområder

Min specialist godkendelse og mange års erfaring indenfor ungeområdet betyder, at jeg dagligt byder teenagere og forældre til teenagere indenfor. Fælles for dem er, at de kæmper med de udfordringer, der er forbundet med ungdomsårene. Hertil ser jeg en del unge og voksne med symptomer på, at de har været eller er udsat for en belastning.

Parallelt med mit arbejde i det offentlige har jeg som uddannet krisepsykolog været tilknyttet et korps af krisepsykologer. Min erfaring og viden på området bruger jeg i dag, når jeg kaldes ud som krisepsykolog ved voldsomme hændelser. Det kan fx være i forbindelse med trafikuheld, overfald, arbejdsulykker o.lign.

Supervision er essentielt i arbejdet med mennesker. Både for at sikre den kontinuerlige fagpersonlige udvikling, men også for at sikre, at man gør et etisk forsvarligt arbejde. Jeg har selv modtaget mange timers supervision hen over årene og er aktuelt i et mentaliseringsbaseret supervisionsforløb. Hos MindMinders tilbyder jeg supervision til psykologer under autorisationsudd. og specialistudd. Hertil superviserer jeg andre faggrupper bl.a. på hospitalsafdelinger og behandlingsteder. Jeg er godkendt supervisor i psykoterapi med børn og unge.

Jeg oplever også stigende efterspørgsel på supervision fra mellem- og topledere. Forandringer i en organisation sker via mikrohandlinger og medarbejdere der bliver mødt med følgeskab, viden og compassion klarer bedst dette arbejde med mikrohandlinger. Supervision er uden tvivl det mest effektive udviklingsværktøj der findes, når det kommer til at supportere dette arbejde, idet supervision netop har til formål at tilvejebringe disse fordrende ingredienser.

Organisationsområdet har lige siden studietiden haft min interesse. Jeg interesserer mig for systemer og relationer og er nysgerrig på, hvordan man skaber et udviklende og tillidsfuldt samarbejde, således en organisation kan fungere optimalt. Jeg stiller ofte mig selv følgende spørgsmål…Hvordan kan man i organisationer, hvor man arbejder med mennesker, modvirke omsorgstræthed?…..Hvordan kan kravet om tilpasning grundet ændringer i markedet integreres og hvordan kan man skabe udvikling frem for afvikling?….hvordan kan man som (ejer)leder tage hånd om sin egen bærerdygtighed?…..og hvordan kan man balancere de forskellige pres, så man kan finde tilfredshed i sit arbejdsliv? Jeg coacher efterhånden en del erhvervsledere, som er optaget af nogle af disse spørgsmål og andre. Hertil holder jeg oplæg i virksomheder om fx forebyggelse af stress og omsorgstræthed. Endvidere har jeg ved flere lejligheder været hyret ind som hjælp til håndtering af fyringsrunder i større virksomheder. 

 
Uddannelser

Jeg blev psykolog i 2001 med en kandidatgrad fra Århus Universitet i krisepsykologi og en britisk bachelor i organisationspsykologi og klininsk psykologi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet og godkendt specialist i psykoterapi med børn og unge samt klinisk psykologi.

Jeg har efteruddannelser i kognitivterapi, mentaliseringsbaseret terapi, supervisionsmetode og så er jeg certificeret gruppepsykoterapeut ved Institut for gruppeanalyse.

Jeg har hertil gennemført en supervisorudd. godkendt af Dansk Psykologforening, modtaget supervision på min supervision og afventer min supervisorgodkendelse dette forår. 

 
Mit kliniske arbejde

Jeg trækker meget sjældent på en metode alene, men kombinerer elementer fra forskellige metodiske ståsteder i overensstemmelse med det jeg vurderer, den enkelte klient kan profittere af. Grundlæggende er jeg dynamisk inspireret, hvilket betyder, at jeg er optaget af det, der sker i mennesket og imellem mennesker. 

Jeg tænker om mennesket i et udviklingsperspektiv og er overbevist om, at vi alle gør det bedste vi kan, med det vi har med os. Jeg er hertil overbevist om, at der i vores ubevidste ligger skjulte potentialer til at kunne leve et mere helhjertet og dermed psykisk sundere liv. Jeg tilbyder mig som rejsefælle og søger at støtte dig i at finde ind til dig selv og turde stå op for det menneske du er. Processen er hård, da kontrollen via det gammelkendte lige så stille må slippes – men den er også super tilfredsstillende og meget udviklende, når skjulte potentialer gradvist kommer i spil og skaber den ønskede forandring.

Jeg bestræber mig på at være tydelig. Andre beskriver mig som ‘direkte på en omsorgsfuld og engageret måde’. Jeg bestræber mig også på at være i øjenhøjde, og jeg er ikke bange for at være åben om mig selv, hvilket jeg har ladet mig fortælle hjælper til oplevelsen af, at du ikke er alene om at have det, som du har det. Jeg bruger gerne humoren, kreative indslag og indsigtsfulde analogier til at skabe en lethed og ligefremhed, som forhåbentlig kan være hjælpsom i den svære proces.

Målet for mit arbejde er altid at finde vej til et mere bæredygtigt samspil hvad enten det drejer sig om dit forhold til dig selv, din partner/familie, dine venner, dine kolleger, din arbejdsgiver/dine medarbejdere eller andre.

 

Jens Bollerup, Cert. Coach og Ledelsesrådgiver i Aabenraa og Middelfart. 

Jens Bollerup

Jens tilbyder bl.a. ledercoaching med en økonomisk og erhvervsmæssig tilgang. Men det kan også være på det mere personlige plan. Er du fx. ejerleder, direktør, mellemleder eller bestyrelsesformand, og ønsker du at styrke dine personlige kompetencer til at håndtere udfordringerne for virksomhedens udvikling, bidrager Jens med kompetent sparring og coaching. Jens trækker på sin professionelle erfaring og ledelsesmæssige indsigt.

Jens er certificeret coach og tidligere uddannet cand. merc. (styring og ledelse) i 1997 samt HD (både afsætning og regnskab/IT) i 1995/97, men har nok så vigtigt 30+ års erfaring med ledelse fra start-ups til globale koncerner. En personlig tilfredsstillelse for Jens er, at han på en gang har faciliteret økonomisk fremgang for aktionærerne i de virksomheder, som han har været leder og medejer i, samtidigt med fokus på merværdi for interessenterne, imens medarbejderne og organisationerne har udviklet sig. Så han i dag har livslange venskaber med tidligere kolleger. Jens kan agere coach på såvel det personlige plan for dig, som i lederrollen eller for styrkelse af teamkulturen.

Jens har med sin personlige livs- og erhvervserfaring fokus på samspillet mellem fritid og arbejde. Samt behovet for, at organisationen opnår de økonomiske målsætninger. Bevidstheden om “prisen for den sidst tjente krone” med betydningen af økonomisk optimering for værdiskabelsen og konkurrenceevnen er ofte et ledelsestema. Men også udfordringerne ved at skabe en attraktiv arbejdsplads samtidigt med, at kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ejerkredsens interesser tilgodeses. Det vigtige er ikke størrelsen af virksomheden eller den internationale scene, men evnen til at skabe resultater samt udvikle virksomhedskulturen og derved drive forandringer, så strategien udleves og målene indfries.